Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô hình lý thuyết về ảnh hưởng của lãnh đạo số và sự linh hoạt của tổ chức đến sự sẵn sàng chuyển đổi số Tải xuống Tải xuống PDF