##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Download
Cách trích dẫn
Hoàng Hà. “Mô hình Lý thuyết về ảnh hưởng của lãnh đạo số Và sự Linh hoạt của tổ chức đến sự Sẵn sàng chuyển đổi số”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 20-25, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8867.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##