Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thực thi hiệp định bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia: những lợi ích và trở ngại Tải xuống Tải xuống PDF