##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Trần Thị Ngọc Sương. “Thực Thi hiệp định bảo tồn Và sử dụng bền vững đa dạng Sinh học biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc Gia: Những lợi ích Và trở ngại”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 94-102, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9087.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##