##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2014
Download
Cách trích dẫn
Le Thi Thanh*; Dinh Thi Phuong Anh. “Dẫn liệu mới về loài rùa cổ sọc Mauremys Sinensis (Gray, 1834) ở Quảng Ngãi ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 11, số p.h 84.1, Tháng Mười-Một 2014, tr 113-5, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1115.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##