##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2015
Download
Cách trích dẫn
Nguyen Thi My Hanh. “Ứng dụng phương pháp phân tích Bao dữ liệu DEA Trong đánh Giá hiệu Quả Chi Tiêu công tại thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 2, số p.h 87, Tháng Hai 2015, tr 108-12, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1269.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##