##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2015
Download
Cách trích dẫn
Nguyen Nhat Quang*. “Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài giảng Thí nghiệm Vật Lý đại cương B Theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của Sinh Viên”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 2, số p.h 87, Tháng Hai 2015, tr 21-23, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1586.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##