##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2016
Download
Cách trích dẫn
Bui Trong Ngoan*. “KHÁI NIỆM CHÚ THÍCH VÀ CÁCH CHÚ THÍCH TRONG CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 10, số p.h 107, Tháng Mười 2016, tr 1-6, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1774.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##