##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2013
Download
Cách trích dẫn
Ninh Thi Thu Thuy*. “Chuyển dịch Cơ cấu thành phần Kinh Tế của Việt Nam Trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 11, số p.h 72, Tháng Mười-Một 2013, tr 82-87, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/2434.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##