##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2020
Download
Cách trích dẫn
Nguyen Minh Phuong, Dong Thi Huong. “Các giải pháp nhằm bảo tồn Và phát triển làng nghề thủ công tại Quảng Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 2, Tháng Hai 2020, tr 7-14, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/2696.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##