##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Tran Thi Phuong Anh, Nguyen Phuoc Quy Duy, Phan Cao Tho, Fumihiko Nakamura. “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn phương thức đi lại của người dân thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 4.1, Tháng Tư 2020, tr 8-13, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/2833.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##