##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Truong Cong Tuan, Doan Thi Ngoc Nhu, Nguyen Dinh Tuy, Nguyen Huy Quyen, Le Tien Dung. “Giải pháp khởi động đen Và vận hành ở Chế độ ốc đảo Cho Nhà máy thủy điện Đăkrơsa ứng dụng Logic mờ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 1-6, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3321.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##