##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Ho Viet Thang. “Nghiên cứu tận dụng thủy Tinh Phế thải để sản xuất Bê tông mác 350”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 16-20, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3385.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##