##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Dao Van Phuong, Nguyen Anh Tuan, Vu Trung Hieu. “Ứng dụng bộ lọc Kalman xử Lý tín hiệu cân động”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 39-43, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3460.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##