##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Le Anh Tuan, Bui Minh Dinh, Pham Van Tuan. “Nghiên cứu ảnh hưởng số răng rãnh rôto đến hiệu suất Và hệ số công suất ở Chế độ xác lập động Cơ đồng bộ Nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 11-15, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3497.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##