##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Ho Xuan Nang, Le Anh Son. “Xây dựng bản đồ độ phân giải Cao 3D Cho Xe tự hành bằng Velodyne”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 44-47, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3528.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##