##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Xuân Sinh, Đỗ Mạnh Dũng, Lại Duy Phương, Phạm Thành Công. “Nuôi vỗ thành thục Và kích thích Sinh sản Cá bống Tro (Bathygobius Fuscus Ruppell, 1830) tại Hải Phòng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 62-65, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3554.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##