##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2015
Download
Cách trích dẫn
Tran Tan Vinh. “MÔ HÌNH HÓA QUỸ ĐẠO CỦA ELECTRON TRONG TỪ TRƯỜNG CỦA NGUỒN PLASMA LƯỠNG CỰC TRÊN PHẦN MỀM MATLAB”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 12, số p.h 97.2, Tháng Chạp 2015, tr 69-73, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/6373.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##