##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2021
Cách trích dẫn
Pham Thi Kim Thoa, Vu Thi Bich Hau, Nguyen Van Hieu. “Assessment of the Current Distribution, Dispersal Trends and Impacts of Invasive Species in Bana - Nui Chua Nature Reserve, Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2021, tr 6-11, doi:10.31130/jst-ud2021-437.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##