##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2021
Cách trích dẫn
Ho Van Hung, Tran Quoc Chien. “Maximal Concurrent Minimal Cost Flow Problems on Extended Multi-Cost Multi-Commodity Networks”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2021, tr 29-35, doi:10.31130/jst-ud2021-442.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##