##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2021
Cách trích dẫn
Doan Thi Lien Huong, Tran Dinh Long. “Does Knowledge Matter? The Role of M-Health Literacy to the Acceptance of M-Health Applications”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2021, tr 42-47, doi:10.31130/jst-ud2021-444.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##