##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2021
Cách trích dẫn
Duong Nguyen Minh Huy. “FDI and Growth: Evidence from Provinces and Cities in South East Region of Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2021, tr 54-57, doi:10.31130/jst-ud2021-446.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả