##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2021
Cách trích dẫn
Le Kim Tien, Nguyen Huu Quy. “An Investigation into Morphological and Semantic Features of Conversion Words Denoting Human Body Parts in English and Vietnamese Business News”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2021, tr 63-67, doi:10.31130/jst-ud2021-448.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##