##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Nhan Minh Phúc, Nguyễn Thừa Phát Tài, Nguyễn Hoàng Duy Thiện. “Tăng cường trọng số BM25 kết hợp Mô hình ngữ cảnh Cho việc Dò tìm báo cáo lỗi trùng Nhau”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 53-58, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7547.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##