##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Mai Văn Hà, Nguyễn Thế Xuân Ly. “Ứng dụng thuật toán FaceNet xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 59-63, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7549.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##