##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Đỗ Ngọc Vinh. “Nâng cấp chuỗi Giá trị mực đại dương tại Quảng Ngãi”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 9-15, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7590.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##