##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Lê Ngọc Danh, Ngô Thị Thanh Trúc. “So sánh hiệu Quả kỹ thuật Mô hình nuôi Cua - tôm ở tỉnh Kiên Giang Và Cà Mau”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 20-24, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7592.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##