##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Tào Quang Bảng, Trần Minh Thông. “Chế tạo bàn Hút chân không sử dụng Cho máy Phay CNC Concept Mill 155”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 60-63, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7599.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##