##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Văn Linh, Đoàn Văn Sáng, Trần Công Tráng, Trần Văn Cường. “Nhận dạng tín hiệu Ra đa LPI sử dụng mạng Nơ-Ron học sâu”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 70-75, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7601.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##