##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Đoàn Thị Vân, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Công Thùy Trâm, Nguyễn Thị Thu Bình. “Ứng dụng Vi khuẩn Bacillus Licheniformis TT01 xử Lý phụ phẩm chăn nuôi Chim Cút”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 82-86, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7603.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##