##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Nguyen Thi Tuong Vi, Nguyen Tan Thach, Tran Thi Bach Truc, Bui Minh Triet, Le Tho Minh Hieu, Le Minh Tu Phan, Hoang Thi Nam Giang. “Post-Traumatic Stress Disorder Among University Students in the Vietnam’s Fourth COVID-19 Wave”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 103-7, doi:10.31130/ud-jst.2022.002E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##