##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2021
Cách trích dẫn
Do Tung Duong, Hoang Trung Kien. “Impact of the Ground Clearance on the Annual Energy Production and Tower Cost of an Offshore Wind Turbine”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2021, tr 11-16, doi:10.31130/ud-jst2021-011E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##