##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2021
Cách trích dẫn
Nguyen Thi Hong Chuong, Phan Nguyen Phuong Thao, Nguyen Huy Hung, Giang Thi Kim Lien, Pham Hai Yen, Do Thi Thuy Van. “Aralia Armata Roots: Extraction, Isolation and Molluscicidal Activity Against Golden Apple Snails, Pomacea Canaliculata”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2021, tr 21-24, doi:10.31130/ud-jst2021-013E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##