##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2021
Cách trích dẫn
Duong Quang Hung, Phan Nhat Truong, Ho Thi Phuong Thao, Tran Nguyen Quynh Anh, Vo Van Minh, Trinh-Dang Mau. “Species Diversity of Rotifers (rotifera: Monogononta) in Freshwater Psammon With Three New Records to Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2021, tr 29-34, doi:10.31130/ud-jst2021-015E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##