##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2021
Cách trích dẫn
Ngo Thi My Binh, Dinh Van Tac, Doan Van Duong, Trinh Ngoc Dat, Le Vu Truong Son, Vu Thi Duyen, Vo Thang Nguyen. “The Degradation of Methylene Blue by Microcubes Catalyst -Fe2O3 via Heterogenous Fenton Process”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2021, tr 35-40, doi:10.31130/ud-jst2021-016E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##