##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2021
Cách trích dẫn
Phan Hoang Long. “Ownership Complexity and Loan Quality: Evidence for Listed Commercial Banks in Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2021, tr 47-51, doi:10.31130/ud-jst2021-018E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##