##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2021
Cách trích dẫn
Nguyen Thanh Dat, Mai Thi Thanh Chung, Vuong Bao Bao, Hoang Duong Viet Anh. “The Impacts of Corporate Social Resposibility Practices on Firm Financial Performance: Empirical Evidence from Asian Oil and Gas Industry”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2021, tr 52-56, doi:10.31130/ud-jst2021-019E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##