##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2021
Cách trích dẫn
Nguyen Thi Quynh Hoa, Vo Thi Dieu Linh. “Loss and Gain in the Vietnamese Translational Equivalents of English Idioms Used in the 4th Volume of the Novel Series ‘Harry Potter’ by J.K. Rowling”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2021, tr 57-61, doi:10.31130/ud-jst2021-020E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##