##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Phan Tiến Dũng, Đặng Ngọc Minh, Lê Văn Tình, Phạm Thị Thủy, Nguyễn Văn Tâm, Trịnh Văn Vượng, và Phan Công Tuấn. “Ảnh hưởng của α- NAA đến Khả năng nhân giống Vô tính một số loài cây thuốc tại Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 46-50, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7651.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##