##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Thai Thi Hong An, Ha Le Hong Ngoc. “Cash Flows – Investment Sensitivity under Financial Constraints: The Case of Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 64-68, doi:10.31130/ud-jst.2022.050.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##