##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Hoàng Ngọc Ánh Nhân, Nguyễn Bá Trung, và Phạm Xuân Anh. “Tổng hợp vật liệu Nano từ tính cấu Trúc Lõi-vỏ Fe3O4@Au bằng phương pháp Hai Giai đoạn”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 102-5, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7692.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##