##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Đặng Quang Hải, và Trần Thị Thanh Thủy. “Phân lập, tuyển chọn Và định Danh một số chủng Vi Sinh vật Có lợi Và bước đầu ứng dụng Trong xử Lý chất thải rắn hữu Cơ làm phân bón hữu Cơ Sinh học”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 56-61, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7693.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##