##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Lê Phước Cường, Ngô Viết Thắng. “Ứng dụng Mô hình học máy dự báo chất lượng nước dưới đất: Điển hình tại Khu vực thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 106-10, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7694.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##