##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Thi Thu Phung, Nguyen Thi Mai, Pham Thi Lien, Nguyen Thanh Tung, và Ngo Thi Lan. “Phase Diagram of Graphene in the Presence of Spin-Orbit Coupling and Electron-Electron Interaction”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 46-49, doi:10.31130/ud-jst.2022.094E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##