##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Nguyen Thi Thuy Phuong, Nguyen Thanh Huong. “Are Longer Annual Reports Less Readable? Evidence from Foreign Firms Listed on the United States Stock Exchanges”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 58-63, doi:10.31130/ud-jst.2022.095E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##