##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Nguyen Hong Quan, Pham Lan Huong, Pham Thai Ha, Tran Hong Ha, Ha Minh Ngoc, Le Thi Hong Loan. “The Moderating Role of Perceived CSR Messages on the Relationship Between E-WOM and Online Customer Trust”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 113-9, doi:10.31130/ud-jst.2022.099.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##