##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham. “Local Image Fitting Based Active Contour Loss With Deep Learning for Nuclei Segmentation”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 19-23, doi:10.31130/ud-jst.2022.100E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##