##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Doan Nguyen Trang Phuong. “Market Competition and Earnings Management: Evidence from Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 90-95, doi:10.31130/ud-jst.2022.103E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##