##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Lê Lý Thuỳ Trâm, Đặng Gia Hân. “Phân lập Và tuyển chọn Vi Sinh vật phân huỷ Cellulose, chịu nhiệt ứng dụng xử Lý Bã thải mùn cưa Sau trồng nấm làm thức ăn nuôi trùn Quế (Perionyx Excavatus)”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 23-28, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7800.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##