##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Trần Thị Tuyết, Phạm Thị Hương, và Thái Thành Văn. “Nâng Cao chất lượng dạy học các học phần truyền hình tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 10-16, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7848.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##